เว็บเล่นบอล บาคาร่า GClub รายละเอียดระหว่างแบรนด์ระดับ

เว็บเล่นบอล บาคาร่า GClub ประเทศและท้องถิ่นของค่าเช่าตามสัญญาเป็นรายปีมีดังนี้:จำนวนสัญญาเช่าตัวแปรรายปี 06/30/(เป็นล้านยูโ30 มิ.ย. 2555
ใ31 ธ.ค. 2ใแบรนด์ระดับประเทศ2แบรนด์ท้องถิ่น879โรงอาหารคาสิโน / จัดเลี้ยงแบรนด์ Groupe Casino อื่น ๆLMG = รับประกันค่าเช่าขั้รายละเอียดของค่าเช่า Mercialys ตามภาคธุรกิจยังคงมีความหลากหลายอยู่มรายละเอียดค่าเช่าตามภาคธุรกิจ% ค่าเช่าอุปกรณ์ส่วนตัวอาหารและการจัดเลี้อุปกรณ์ในครัว

เรือนความงามและสุขภาพวัฒนธรรมของขวัญการพักผ่อนบริการร้านขายอาหารขนาดใหญ่โครงสร้างการเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นการยืนยันความเด่นในแง่ของปริมาณการเช่าของสัญญาเช่าแบบผันแปรจำนวนสัญญาเช่าเป็นล้านยใน%สัญญาเช่าที่มีอนุประโยคตัวแปรซึ่งรับประกันการเช่าขั้นต่ำ ซึ่งค่าเช่าตัวแปรสัญญาเช่าโดยไม่มีประโยคตัวแปรสัดส่วนของสัญญาเช่าที่มีอนุประโยคผันแปรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการมีสัญญาเช่าใหม่เข้ามาในพอร์ต

โฟลิโอด้วยประโยคค่าเช่าที่แปรผัน3.2 รายได้จากการบริหารค่าโสหุ้ยและรายได้จากการดำเนินงค่าโสหุ้ยสุทธิของรายได้จากการบริหาร22 จำนวน 6.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 6.2 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้น + 2.8% ตามการเติบโตของค่าเช่าสุทธิ (+ 2.6รายได้จากการบริหารการบริหารและกิจกรรมอื่นรายได้จากการจัดการการบริหารและกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับ

บริการที่จัดหาโดยทีมงาน Mercialys บางทีม (ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของบริการที่ปรึกษาที่จัดทำโดยทีมงานที่ทุ่มเทให้กับโปรแกรม L’Esprit Voisin ซึ่งทำงานร่วมกัน เว็บเล่นบอล ระหว่างคณะกรรมการสำหรับ Mercialys และกลุ่มคาสิโนหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการจัดการศูนย์ที่ทีมงานจัดหาให้) ค่าการตลาดและค่าที่

ปรึกษาในบริบทของการดำเนินการเฉพาะในนามของบุคคลที่สค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 มีจำนวน 1.8 ล้านยูโรเทียบกับ 4.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255ควรจำไว้ว่าครึ่งแรกของปี 2554 ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นประจำจำนวน 2.8 ล้านยูโรซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าที่ปรึกษา

ที่ได้รับจากการสร้างกองทุนของสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ครบกำหนดโดย Union Investment (2.0 ล้านยูโร) และที่ปรึกษา การจัดการสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการสำหรับ บริษัท บุคคลที่สาม (0.8 ล้านยูโอัตรากำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพในปี 2554 Mercialys และ

Union Investment ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีบทบาทมากในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สร้าง OPCI ขึ้นเพื่อรองรับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ครบกำหนด OPCI นี้ถือหุ้น 80% โดย Union Investment และ 20% โดย Mercialys Mercialys เป็นผู้ดำเนินการกองทุนนี้ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์

และการตลในปี 2554 OPCI ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ชิ้นแรกใน Bordeaux-Pessac Mercialys กำลังพัฒนาส่วนขยายไปสู่แนวคิด Esprit Voisin ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซึ่งมีกำหนดส่งมอบให้กับ OPCI ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นส่วนขยายซึ่งจะรองรับร้านค้าใหม่ 30 แหในบริบทนี้เงินประกัน 5.5 ล้าน

ยูโรที่คำนวณจากความคืบหน้าของงานส่วนขยาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ได้รับการยอมรับในบัญชีของ Mercialys ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนโครงสร้าง ต้นทุนโครงสร้างเหล่านี้รวมถึงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางการเงินค่าธรรมเนียมการเข้า

ร่วมที่จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการค่าใช้จ่ายในการสื่อสารของสถาบันค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการตลาดค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับ Casino Group สำหรับงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ (การบัญชีการเงิน การจัดการการจัดการทรัพยากรบุคคลการจัดการไอที) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด (ผู้ตรวจสอบ

ตามกฎหมายคำแนะนำการศึกษา) และค่าใช้จ่ายในการประเมินสินค้าคงคลังอสังหาริมทรัพในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีมูลค่า 3.0 ล้านยูโรเทียบกับ 3.6 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ลดลง -14.6% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลกระทบในปฏิทิน

ต่อความมุ่งมั่นของ ต้นทุนการสื่อสต้นทุนพนักงาต้นทุนบุคลากรสอดคล้องกับต้นทุนทั้งหมดของฝ่ายบริหารและทีมผู้บริหารของ Mercialys ซึ่งมีพนักงานอยู่ที่ 74 คนตามสัญญาถาวร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (เทียบกับ 77 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 70 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255ค่าใช้จ่าย

บุคลากรอยู่ที่ 4.7 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 เทียบกับ 4.9 ล้านยูโรในครึ่งแรกของปี 2554 นั่นคือการลดลง -3.4% ซึ่งเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายเข้าและออกของบุคลากรที่ทำงานในช่วงเวลานั้น (มีพนักงานประจำน้อยกว่า 3 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 30 มิถุนายน 255ค่าใช้จ่าย

บุคลากรเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของบริการให้คำปรึกษาที่จัดทำโดยทีมงานที่ทุ่มเทให้กับโปรแกรม L’Esprit Voisin ซึ่งทำงานร่วมกับ Mercialys และ Casino Group หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศูนย์ บริการโดยทีมงค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาและประมาณ

การหนี้สค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสำรองสำหรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจำนวน 13.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 14.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2554 และการแก้ไข ของรอบระยะเวลาการคิดค่า

เสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบบางอย่างที่ดำเนินการ ณ สิ้นปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจได้ดีที่สรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วรายได้: จำนวนการจำหน่ายสินทรัพย์และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จำหน่ายสินทรัค่าใช้จ่าย: จำนวนมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ที่ขายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเหล่านี้ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหม่ของ Merciaจำนวนรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 5.6 ล้านยูโร ณ วันที่

30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 0.4 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการขายผลงานของโรงอาหาร 3 แห่งที่ดำเนินการในช่วงครึ่งแรกของ 2012 เป็นจำนวนเงิน 2.9 ล้านยูโรการกระทำที่อยู่ในมือและการกลับข้อผูกพันที่ให้ไว้ในบริบทของการจำหน่ายปี 2554

และสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 7.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 0.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ที่ขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 คิดเป็นจำนวน 2.2 ล้านยู

โการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ยังไม่ได้วาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหม่ของ Mercialys เป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านยูโร (ดูหัวข้อที่ 2 จุดเด่นของรายงานนีรายได้จากการดำเนินงาจากผลข้างต้นรายได้จากการดำเนินงานมีจำนวน 60.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

เทียบกับ 55.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้น + 8.อัตราส่วนของรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคารายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ23 / รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 94% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 89% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 253.3

ผลลัพธ์ทางการเงินและภาบรรทัดล่างสบันทึกผลลัพธ์ทางการเงินที่รับผิดชอบ: ต้นทุนทางการเงินที่แนบมากับสัญญาเช่าซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินคงเหลือ 4.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน 2 ไซต์ (Tours La Riche และ Port Toga) ดอกเบี้ยทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่ SCI

Geispolsheim นำออกไปเพื่อเป็นเงินทุน ทำงานเพื่อขยายไซต์สำหรับการถือหุ้นโดย Mercialys ใน SCI Geispolsheim (50%) และตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2555 ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ของ บริษัท (ดูหัวข้อที่ 2 จุดเด่นของสิ่งนี้ รายงาน).

ในรายได้: ค่าตอบแทนของกระแสเงินสดที่เป็นบวกซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมและเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่ารวมทั้งเงินปันผลจากเงินลงทุนที่ถืออยู่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยอดเงินสดของ Mercialys อยู่ที่ 35.5 ล้านยูโรเทียบกับ 45.1 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลังจากหักหนี้ทางการเงินแล้วเงินสดสุทธิติดลบ – 972.6 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับเงินสดสุทธิที่เป็นบวก 35.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้ผลของการจัดหาเงินที่ทำสัญญาในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 เป็นเวลา จำนวนเงิน 1 พันล้านยูโรที่ดึงออกมา ณ วันที่ 30

มิถุนายน 255การดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหม่นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 11.4 ล้านยูโรเทียบกับรายรับ 0.2 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25รายได้ทางการเงินอยู่ที่ 0.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทีล้าน ณ

วันที่ 30 มิถุนายน 25ดังนั้นผลลัพธ์ทางการเงินจึงติดลบที่ 10.5 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในขณะที่เป็นบวก 0.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25ภาษระบบภาษี SIIC ได้รับการยกเว้นจากผลการเสียภาษีของ บริษัท จากกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยมีการกระจายอย่างน้อย 85%มาจากราย

ได้ค่าเช่าและ 50% ของกำไรจากการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพค่าภาษีในงบกำไรขาดทุนสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีจากค่าธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้และรายได้ทางการเงินที่เกิดจากเงินสดหักด้วยส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายทั่วไปของ บริษัท ที่จัดสรรให้กับภาคที่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังมีภาษีรอการบครึ่ง

แรกของปี 2555 มีการเรียกเก็บภาษี 2.2 ล้านยูโรเทียบกับค่าภาษี 0.8 ล้านยูโรสำหรับครึ่งแรกของปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบันทึกภาษีรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างความคืบหน้าที่รับรู้ในช่วงแรก ครึ่งหนึ่งของปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาส่วนขยายของโครงการ

Bordeaux-Pessกำไรสุทรายได้สุทธิจึงมีจำนวน 47.6 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 55.3 ล้านยูโรตามลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลดลง -13.ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีนัยสำคัญรายได้สุทธิส่วนแบ่งกลุ่มยังมีจำนวน 47.6 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2555

เทียบ55.3 ล้านยูโรในครึ่งแรกของปี 2554 ลดลง -13.ผลการดำเนินงาน (หรือ FFO – เงินทุนจากการดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับรายได้สุทธิที่ปรับปรุงใหม่สำหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และต้นทุนที่เกี่ยวข้องจำนวน 58.2 ล้าน

ยูโรเทียบกับ 70ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ลดลง -17.0% เนื่องจากสาเหตุหลัก ในการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหมจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน FFO เท่ากับ 0.63 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 0.76 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2554 นั่นคือรายจากการดำเนินงานลดลง (FFO ) ปรับลดเต็มมูลค่าต่อหุ้น -17.1ปรับปรุงใหม่สำหรับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ i / การจัดตั้งการจัดหาเงินทุนและ ii / การจำหน่ายในปี 2554 และครึ่งปีแรกของปี 2555 iii / อัตรากำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความสำเร็จที่รับรู้ใน

ครึ่งแรกของปี 2555 กำไรจการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่จึงอยู่ที่ 49.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 45.6 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้น + 9.5% จากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นปรับลดทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน FFO ที่ปรับปรุงใหม่คิดเป็น 0.54 ยูโร

ต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 0.50 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 นั่นคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ ( FFO ที่ปรับปรุงใหม่) ปรับลดเต็มมูลค่าต่อหุ้นด้วย + 9.4%(เป็นล้านยูโร)มิ.ย เทียบกับปี 2554เผยแการปรับปรุงค่าเช่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ขายในปี 2554

การปรับปรุงค่าเช่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ขายใน H1 2012การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินที่เปรียบเทียบได้การปรับปรุงต้นทุนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินและผู้ถือหุ้นใหม่การปรับปรุงส่วนต่างความคืบหน้าของ Bordeaux-Pessac (สุทธิจากภาษีนิติบุคคล)ที่เกษียณแล้วความสามารถในการจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง (กระแสเงินสดทั้งหมด)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานคำนวณโดยการเพิ่มรายได้สุทธิและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สินและการทำให้รายได้และค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้เป็นกลางซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของกระแสเงินสดรวมทั้งกำไรสุทธิจากการจำหน่าย

ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก (-18.0%) เป็น 57.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 70.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เนื่องจากผลกระทบของโครงสร้างทางการเงินใหม่

จำนวนกระแสเงินสดต่อหุ้นเท่ากับ 0.63 ยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นปรับลดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเทียบกับ 0.77 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553.5 จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายสถานะเงินสดของกลุ่มมีจำนวน 35.5 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 45.1 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลังจากหักหนี้สินทางการเงินแล้วเงินสดสุทธิติดลบ -972.6 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในขณะที่เป็นบวก 35.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้ผลของการจัดหาเงินที่หดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 (650 ล้าน ในหนี้พันธบัตรและหนี้ธนาคาร 350 ล้านที่ดึงออกมา)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 อัตราส่วนของหนี้ทางการเงินสุทธิ / มูลค่าตลาดที่ไม่รวมสิทธิในสินทรัพย์ (เรียกว่า LTV: Loan To Value) อยู่ที่ 37.8% ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขสัญญา (LTV <50%) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 663.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 1,679.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเปลี่ยนแปลงหลักที่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในระหว่างปีมีดังนี้: การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 10.87 ยูโร / หุ้น: - 998.8 ล้านยูโการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณ 2554 จำนวน 0.67 ยูโร / หุ้น: -61.6 ล้านยูโร ผลประกอบการครึ่งแรกปี 2555: + 47.6 ล้านยูธุรกรรมในหุ้นของตัวเอง: - 3.1 ล้านยูตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 Mercialys ถือ เป็นการเสร็จสิ้นของระยะกลยุทธ์แรกโดยมีการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 จำนวนเกือบ 1 พันล้านยูโรซึ่งจ่ายเป็นเงินสดนอกเหนือจาก ยอดเงินปันผลประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล 11.54 ยูโรต่อ หุ้นแบ่งออกเป็นการแจกจ่ายที่ยอดเยี่ยม 10.87 ยูโรต่อหุ้นรวมถึงการชำระคืนส่วนเกินมูลค่าเงินสมทบเป็นหลัก (10.24 ยูโรต่อหุ้น24 ) เงินปันผลประจำปี 2554 เท่ากับ 0.67 ยูโรต่อหุ้น2รวมแล้ว 1,060.4 ล้านยูโรถูกแจกจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2555: 998.8 ล้านยูโรสำหรับการแจกจ่ายพิเศษและ 61.6 ล้านยูโรสำหรับยอดเงินปันผลปี 2554 จำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2554 เท่ากับ 1.21 ยูโรต่อหุ้นรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล 0.54 ยูโรต่อหุ้นซึ่งได้รับการจ่ายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 25543.7 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตและการประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การส่งมอบโปรแกรม Spirit Voisin โปรแกรม Esprit Voisin เป็นโครงการพัฒนาและปรับโครงสร้างสำหรับกลุ่มศูนย์การค้าของ Mercialys แนวคิดคือทำให้สวนแห่งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มและวัฒนธรรมแห่งความใกล้ชิดโดยการพัฒนารูปแบบของ“ The Neighbor Spirit” และด้วยการคว้าความเป็นไปได้ทั้งหมดในการ สร้างมูลค่าทางสถาปัตยกรรมที่เป็นไปได้ (การบูรณะการปรับโครงสร้างส่วนขยาย)ในปี 2008 โปรแกรมเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้งานจริงพร้อมกับการส่งมอบความสำเร็จแรนช่วงครึ่งแรกของปี 2552 โปรแกรม Esprit Voisin ประสบกับช่วงสำคัญในการพัฒนาด้วยการซื้อกิจการโดย Mercialys จากคาสิโนจาก ผลงานโครงการ Esprit Voisin 25 โครงการมูลค่าเกือบ 334 ล้านยูโร โครงการเหล่านี้ซึ่งได้มาในสถานะของการสร้างเสร็จในอนาคตเป็นเรื่องของการส่งมอบแบบค่อยเป็นค่อยไปการปรับโครงสร้างและ / หรือส่วนขยาในปี 2010 และ 2011 โปรแกรม Esprit Voisin เข้าสู่ช่วงเข้มข้นโดยมี 18 โครงการที่ ส่งมอบในช่วงสองปี (7 ในปี 2010 และ 11 ในปี 2011)ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 การดำเนินโครงการ Esprit Voisin ยังคงดำเนินต่อไป การส่งมอบโปรแกรมสี่รายการเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่ไซต์ Agen Boé (ส่วนขยายที่พัฒนาในพื้นที่ที่ได้มาจากไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ติดกัน) และ Quimper (การปรับโครงสร้างตัวถังของ Castorama ในอดีตเป็นร้านค้าใหม่), Rodez และFréjus (ส่วนขยายของ ห้างสรรพสินค้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 มีร้านค้าใหม่ 51 แห่งที่เปิดหรือจะเปิดคิดเป็นมูลค่าเช่า 3.8 ล้านยูโรตลอดทั้งปีและพื้นที่ GLA 29,700 ตารางเมตรที่สร้างปรับโครงสร้างและ / หรือปรับปรุงใหม่ ในเวลาเดียวกันงานยังคงดำเนินต่อไปในไซต์อื่น ๆ เนื่องจากเปิดให้บริการในช่วงปีพ. การส่งมอบโครงการครั้งต่อไปมีกำหนดในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 ที่ไซต์ของ Montauban, Narbonne, Istres, Fontaine-Les-Dijon (Retail Park) และ Bordeaux-Pessac ในขณะเดียวกันศูนย์ประมาณสิบแห่งจะได้รับการปรับปรุงโดยใช้แนวคิด L'Esprit Voisin ในช่วงครึ่งหลังของปี 2555การจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 นโยบายการหมุนเวียนสินทรัพย์ที่ บริษัท ริเริ่มในปี 2553 ยังคงดำเนินต่อไป ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 Mercialys มีการจำหน่าย สินทรัพย์ที่ลงนามหรือภายใต้สัญญา 216 ล้านยูโร (รวมถึงสินทรัพย์ 3 ล้านรายการที่ขายไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 และสินทรัพย์หนึ่งรายการที่ขายภายใต้การขายนอกแผนกำหนดส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2555) อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉลี่ย 6.3% สินทรัพย์เหล่านี้ถูกขายในค่ามากกว่าการ ประเมินวันที่ 30 มิถุนายน 2012 26 ค่าเช่ารวมสำหรับทรัพย์สินเหล่านี้27 คิดเป็น 11 ล้านยูโรตลอดทั้งปี กำไรสุทธิโดยประมาณทั้งหมดจากการจำหน่ายเหล่านี้มีจำนวน 57 ล้านยูโร การจำหน่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 20 รายการที่แบ่งออกเป็น 13 ศูนย์กลางของพื้นที่ใกล้เคียง (Avignon Cap Sud, Geispolsheim, Larmor, Les Sables d'Olonne, Limoges, Lons le Saunier, Montpellier Argelliers, St André de Cubzac, St Etienne La Ricamarie, Torcy Monchanin , Toulouse Basso Combo, Troyes Barberey, Villenave d'Ornon), ส่วนขยาย 1 รายการที่ขายนอกแผน (Bordeaux-Pessac) และ 6 ล็อตแยก (แกลเลอรีบริการ, โรงอาหาร, สำนักงาน)ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายในขอบเขต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 Atis Real, Catella, Galtier และ Icade ได้อัปเดตความเชี่ยวชาญของสินทรัพย์ Mercialys:ดำเนินการ Atis จริงการประเมินของเว็บไซต์ไฮเปอร์มาร์เก็ต 85 เว็บไซต์เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี 2012 ดำเนินการในแหล่งกำเนิดการเข้าชม 13 ของเว็บไซต์เหล่านี้ใน 1 เซนต์ครึ่งหนึ่งของปี 2012 และอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงการประเมินการดำเนินการวันที่ 31 ธันวาคมปี 2011 สำหรับอื่น ๆ ไซต์ Catella ดำเนินการประเมินของซูเปอร์มาร์เก็ตเช่น 13 เว็บไซต์วันที่ 31 ธันวาคม 2011 การดำเนินการเยี่ยมชมสถานที่ 2 ของเว็บไซต์เหล่านี้ใน 1 เซนต์ ครึ่งหนึ่งของปี 2012 และอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงการประเมินการดำเนินการวันที่ 30 มิถุนายน 2012 สำหรับเว็บไซต์อื่น ๆ กัลเทียร์ดำเนินการประเมินส่วนเสริมของสินทรัพย์ Mercialys นั่นคือ 17 แห่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บนพื้นฐานของการปรับปรุงการประเมินที่ดำเนิน การในวันที่ 31 ธันวาคม 255Icade ดำเนินการประเมินราคาของศูนย์ที่ตั้งอยู่ใน Grenoble รวมทั้งการประเมินไซต์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปารีสบนพื้นฐานของการปรับปรุงการประเมินเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 255บนพื้นฐานนี้การประเมินมูลค่าของพอร์ตการลงทุนเป็นจำนวน 2,716.4 ล้านยูโรรวมถึงหน้าที่การโอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับการประเมินมูลค่าของวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2,639.9 ล้านยูโมูลค่าของพอร์ตการลงทุนจึงเพิ่มขึ้น + 2.9% ในช่วง 6 เดือน (+ 3.0% ที่ขอบเขตคงที่28 )อัตราผลตอบแทนจากการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.8% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 นั่นคืออัตราเดียวกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน 255การเติบโตของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนจึงมาจาก:เพิ่มค่าเช่าในขอบเขตคงที่ + 84 ล้านยูโร เสถียรภาพเสมือนจริงของอัตราเงินทุนเฉลี่ยซึ่งมีผลกระทบ -4 ล้านยูโการเปลี่ยนแปลงขอบเขต - 3 ล้านยูอัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยเฉลี่ย 30/06/2012อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยเฉลี่ย ** 31/12/2011อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยเฉลี่ย ** 30/06/ศูนย์กลางภูมิภาค / แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ศูนย์ความใกล้ชิดในท้องถิ่นผลงานทั้งหมด รวมทรัพย์สินอื่น ๆ (GSA, GSS, โรงอาหารอิสระและไซต์แยกรวมถึงส่วนขยายที่อยู่ระหว่างดำเนิน การที่ได้มาในปี 20ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของ Mercialys ในแง่ของมูลค่าตลาดและพื้นที่ให้เช่ารวมตามประเภทของไซต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมถึงค่าเช่าประเมินที่เกี่ยวข้อง: ผู้ถือหุ้นที่ถือใบรับรองหุ้นที่มีอยู่จริงคอนติเนนทอลจะส่งคำแนะนำในการแลกเปลี่ยนใบรับรองเหล่านั้นสำหรับหุ้นที่ถือทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการลงทะเบียนสมุดบัญชีหรือสำหรับใบรับรองใหม่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะ แสดงจำนวนหุ้นภายหลังการแบ่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตกหุ้นย้อนกลับสามารถพบได้ในงบข้อมูลที่ชัดเจนของ บริษัท ที่ยื่นในตาราง 14C กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2015, สำเนาที่สามารถใช้ได้ที่ www.sec.govเกี่ยวกับ Empire ResortEmpire Resorts, Inc. เป็นเจ้าของและดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือ Monticello Raceway Management, Inc. , Monticello Casino and Raceway สนามแข่งรถเทียมและคาสิโนใน Monticello, NY และอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแมนฮัตตัน 90 ไมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.empireresorts.coเมื่อถึงวันที่ใบอนุญาตสถานที่เล่นเกมจาก New York State Gaming Commission มีผลบังคับใช้ Empire จะเริ่มก่อสร้างที่ Montreign ซึ่งเป็นคาสิโน 18 ชั้นโรงแรมและศูนย์รวมความบันเทิงที่มีโต๊ะเกมประมาณ 102 เกมสล็อตแมชชีนที่ทันสมัย ??2,150 เครื่องและ ความหรูหรา 332 แห่ง ห้องพักซึ่งประกอบด้วยห้องเพนต์เฮาส์สวีท 12 ห้องห้องการ์เด้นสวีท 8 ห้องและวิลล่าสองชั้น 7 หลังได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับ 5 ดาวและ 5 เพชร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา เยี่ยมชม www.montreign.coคำชี้แจงข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการหลบภัยจาก ความรับผิดที่กำหนดโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ผลการดำเนินงานทางการเงินโอกาสหรือเหตุการณ์ในอนาคต และความเสี่ยงที่ ไม่รู้จักซึ่งคาดเดาได้ยาก เป็นผลให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ในบางกรณีคุณสามารถระบุข้อความ คาดการณ์ล่วงหน้าได้โดยใช้คำเช่น "อาจ" "ได้" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "แผน" "แสวงหา" "คาดหมาย" "เชื่อ" "ค่าประมาณ" "คาดคะเน" "ศักยภาพ" "ดำเนินการต่อ" "น่าจะ" "จะ" "จะ" และรูปแบบต่างๆของคำเหล่านี้และ นิพจน์ที่คล้ายกันหรือเชิงลบของคำเหล่านี้หรือนิพจน์ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจำเป็นต้องตั้งอยู่บนการประมาณการและสมมติฐานซึ่งในขณะที่ บริษัท พิจารณาว่าสมเหตุสมผลแล้วก็มีความไม่ แน่นอนอยู่เสมอ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน ได้แก่ ระดับการใช้จ่ายในส่วนธุรกิจและการพักผ่อนรวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แผนการลงนามและปิดเอกสาร ธุรกรรมขั้นสุดท้าย วันที่เริ่มก่อสร้าง Montreign Resort Casino; สถานะทางการเงินของและความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ร่วมทุนด้านการบริการ ระยะเวลาของการได้รับการ อนุมัติตามกฎข้อบังคับและการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับโครงการพัฒนารวมถึงการมอบใบอนุญาตอุปกรณ์เกมให้กับเรา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางรัฐหรือท้องถิ่น ความผันผวนทั่วไปของตลาดทุน และของเรา ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็น สามารถดูคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ได้ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก จำนวนทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 255ค่าความเชี่ยวชถึง 30/06/2555 อพื้นที่เช่าที่ 30/06/25ความเชี่ยวชาญด้านค่าเช่าสุทหมายเหตุ: GSA: พื้นที่ขายอาหารขนาดใหญ่ (ร้านขายอาหารที่มีพื้นที่> 750 ตร.ม. GLAGSS: ซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะทาง (ร้านค้าเฉพาะในภาคกิจกรรมที่มีพื้นที่> 750 m² GL3.8

การคำนวณสินทรัพย์สุทธิที่ตีราคาใหการคำนวณสินทรัพย์สุทธิที่ตีราคาใหม่ (“ NAV”) ประกอบด้วยการบวกในส่วนของการบัญชีรวมกำไรหรือขาดทุนจากทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตลอดจนรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะแพร่กระจNAV คำนวณได้สองวิธี: ไม่รวมหน้าที่การโอน (NAV ตามมูลค่าการชำระบัญชี) หรือรวมหน้าที่

(NAV ตามมูลค่าทดแทการคำนวณ NAV (เป็นล้านยูโรProforma 31ธ.ค. 255ส่วนของผู้ถือหุ้นการคืนสถานะรายได้และค่าใช้จ่ายรอตัดบักำไรจากทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพแสดงมูลค่าตลามูลค่าตามบัญชีสุทธิรวสินทรัพย์สุทธิตีราคาด้วยมูลค่าทดแทต่อหุ้น (ยสิทสินทรัพย์สุทธิตีราคาด้วยมูลค่าการชำระบัญชี

ต่อหุ้น (ยูโร) ด้จากการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นเกือบ 1 พันล้านยูโรซึ่งจ่ายออกในวันที่ 20 เมษายน 2555 คือ 10.87 ยูโรต่อหุ้น (ดูหัวข้อ 3.6 ของรายงานปรับปรุงใหม่สำหรับการกระจายที่ยอดเยี่ยมนี้การเติบโตของ NAV ทดแทนต่อหุ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 30 มิถุ2555

อยู่ที่ + 3.4% (และ + 3.5% สำหรับ NAV สำหรับการชำระบัญ4. Outl4.1 แนวโน้มการลงโปรแกรมพัฒนา Esprit Voiแผนกลยุทธ์ใหม่ที่ Mercialys ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 สะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเร่งความเร็วของการส่งมอบโครงการ “Esprit Voisin” รวม

ถึงการเปิดตัวโครงการปรับปรุงจำนวนมหลังจากส่งมอบโครงการ Esprit Voisin 18 โครงการในปี 2553 และ 2554 จะมีการส่งมอบโครงการใหม่ 9 โครงการในปี 25ด้วยข้อตกลงความร่วมมือใหม่กับคาสิโนที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของ Mercialys เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

Mercialys มีท่อส่งก๊าซที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในปีต่อ ๆ ข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่และท่อโปรโมชั่นคาสที่ประชุมคณะกรรมการของ Mercialys บน 22 มิถุนายน 2012 ได้รับการอนุมัติข้อตกลงความร่วมมือใหม่ซึ่งเก็บรักษายอดที่สำคัญของข้อตกลงเดิม30 หลักการพื้นฐานของข้อตกลงหุ้นส่วนตามที่คา

สิโนพัฒนาและเป็นผู้นำโครงการที่ Mercialys ได้มาเพื่อกระตุ้นการเติบโตได้รับการเก็บรักษาไว้ในข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินเดียวกภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ Mercialys มีท่อส่งก๊าซที่ได้รับการคุ้มครองโดยพันธสัญญาต้นน้ำซึ่งกันและกในข้อตกลงก่อนหน้านี้ Mercialys ได้รับประโยชน์จากตัว

เลือกการซื้อหลังจากได้รับการอนุญาตขั้นสุดท้ายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโครงการอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหารที่พัฒนาโดย Casino Group ในฝรั่งเศ ภายใต้ข้อตกลงใหม่คาสิโนและเมอร์เชียลิสผูกพันกันในช่วงต้นน้ำของโครงการที่เสนอการมองเห็นที่เพียดังนั้น Mercialys and Casino จึงมุ่งมั่นที่

จะพัฒนาโครงการ 15 โครงการ (เรียกว่า ‘โครงการที่ตรวจสอบแล้ว’) เป็นจำนวนเงิน 164 ล้านยูโรและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขอรับการอนุมัติสำหรับโครงการอื่น ๆ อีก 10 โครงการ (เรียกว่า ‘โครงการที่จะได้รับการยืนยัน’) ‘ ) เป็นเงิน 110 ล้านยูโครงการอื่น ๆ จะเสริมข้อผูกพันเหล่านี้ในภายหลังขึ้น

อยู่กับระดับความก้าวหนคาสิโนจะเริ่มงานก็ต่อเมื่อ Mercialys ย้ำคำสั่งซื้อซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติได้รับการสรุปและโครงการวางตลาดล่วงหน้าอย่างน้อย 60% (เป็น% ของค่าเช่าที่คาดการณ์ – ลงนาม สัญญาเช่าราคาซื้อของโครงการที่พัฒนาโดย Casino จะถูกกำหนดตามที่ก่อนหน้านี้บนพื้นฐานของ

อัตราค่าเช่าที่กำหนดตามเมทริกซ์ – อัปเดตทุกหกเดือนตามวิวัฒนาการของอัตราการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ Mercialys – และโดยประมาณ ค่าเช่าสำหรับโครงการ ก่อนหน้านี้ Mercialys จะชำระราคาซื้อเมื่อส่งมอบไซต์จรหลักการของการแบ่งปันกลับหัว / ลง 50/50 ได้รับการดูแลรักษาโดยคำนึงถึง

สภาพที่แท้จริงซึ่งสินทรัพย์จะถูกวางตลาด ดังนั้นหากมีความแตกต่างในเชิงบวกหรือเชิงลบ (‘upside’ / ‘downside’) ระหว่างค่าเช่าจริงที่เกิดจากการตลาดและค่าเช่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกราคาจะถูกปรับขึ้นหรือลง 50% ของความแตกต่างที่สังเกตได Mercialys มีประโยคพิเศษบนท่อส่งคาสิโน (สิทธิ์ใน

การปฏิเสธครั้งแรกสำหรับโครงการที่พัฒนาโดย Casino) ในทางกลับกัน Mercialys ไม่สามารถพัฒนาศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่แข่งขันกับไซต์ภายใต้แบรนด์คาสิโนหรือในเครือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคาสิ ระยะเวลาของการเป็นหุ้นส่วนจะขยายออกไปหนึ่งปี ในขณะที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้หมดอายุในวันที่ 31

ธันวาคม 2014 ข้อตกลงใหม่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการหารือระหว่างคู่สัญญาในปี 2014 เพื่อขยายเวลาออกไป อนุสัญญาฉบับใหม่จะยังคงสร้างผลกระทบนอกเหนือจากนั้นสำหรับโครงการใด ๆ ที่จะ ‘ตรวจสอบได้’ ตามความหมายของอนุสัญญาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม

20ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไปป์ไลน์ทั้งหมดของคาสิโนซึ่งรวมถึงโครงการ ‘ตรวจสอบแล้ว’ และ ‘จะได้รับการยืนยัน’ ของข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่โครงการใหม่และส่วนขยายของ Esprit Voisin มีมูลค่า 624 ล้านยโครงการที่รวมอยู่ในข้อตกลงความร่วมมือใหม่ (15 โครงการที่ ‘ตรวจสอบแล้ว’ และ

10 โครงการ ‘จะได้รับการยืนยัน’ (มูลค่าตลโครงการใหม่และส่วนขยาย Esprit Voisin บนไซต์ที่มีอยู่ (มูลค่าตลาดแบบถ่วงน้ำหคิดเป็นมูลค่าถ่วงน้ำหนักของความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จตามโครงกม่รวมงานซ่อมบำรุงตามปข้อมูลนี้ถือเป็นการคาดการณ์ว่ากลุ่ม บริษัท พิจารณาจากข้อสมมติฐานที่สม

เหตุสมผล ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในกิจกรรมที่ดำเนินการผลลัพธ์ที่แท้จริงของกลุ่ม บริษัท จึงอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์และมุมมองเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้โปรดอ้างอิงโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารการลงทะเบียนของกลุ่มปี 2554 โดยระบุว่าการนำเสนอและการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255หลังจากมีข้อสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการประเมินทรัพย์สินของ Mercialys ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยังคงทรงตัว

เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ได้อนุมัติอัตราสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 ใน การใช้ข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามระหว่าง Mercialys และ Casino อัตราเหล่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 255อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์

ใหญ่ที่ใช้สำหรับการย้ำที่ลงนามในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 โดย Mercialys จะเป็นดังนีตั้งแต่ปี 2010 การปรับใช้โปรแกรม Esprit Voisin มาพร้อมกับนโยบายการหมุนเวียนสินทรัพย์ซึ่งช่วยปรับพอร์ตโฟลิโอ โดยรวมในปี 2010 และ 2011 มีการขายทรัพย์สิน 61 รายการเป็นเงิน 242 ล้านยูโร (ราคาของ

โฉนดในมืตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 การปรับพอร์ตโฟลิโอใน 70 ไซต์จะดำเนินต่อไปโดยการขายสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับแนวคิดของ ” อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ” (ตามอายุหรือขนาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 Mercialys มีการจำหน่ายสินทรัพย์ 216 ล้านยูโรที่ลงนามหรือภายใต้

สัญญา (รวมถึงสินทรัพย์ 3 บาคาร่า GClub ล้านรายการที่ขายไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 และสินทรัพย์หนึ่งรายการที่ขายภายใต้การขายนอกแผนกำหนดส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2555) การจำหน่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 20 รายการที่แบ่งออกเป็น 13 ศูนย์กลางของพื้นที่ใกล้เคียง (Avignon Cap Sud,

Geispolsheim, Larmor, Les Sables d’Olonne, Limoges, Lons le Saunier, Montpellier Argelliers, St André de Cubzac, St Etienne La Ricamarie, Torcy Monchanin , Toulouse Basso Combo, Troyes Barberey, Villenave d’Ornon), ส่วนขยาย 1 รายการ

ที่ขายนอกแผน (Bordeaux-Pessac) และ 6 ล็อตแยก (แกลเลอรีบริการ, โรงอาหาร, สำนักงา.2 เงินปันผลระหว่างกาลและแนวโน้มธุรกปี 2012 เป็นปีสำคัญของ Merciaโดยเน้นพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดกับกลยุทธ์ใหม่และเร่งการดำเนินการจัดการสินทรัพย์ที่ตรงเป้าหมายและเข้มข้น

มีการกระจายที่ยอดเยี่ยมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาคส่วนเมื่อเทียบกับขนาดของ Merciช่วยกระตุ้นการเติบโตและเพิ่มผลตอบแทนที่ได้รับโดยการตั้งค่าผลประโยชน์จากเลเวอเรจที่เหมาะสมด้วยหนี้ทางการเงินหนึ่งพันล้านยวัตถุประสงค์ของเราคือการรักษาระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการให้

บริการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและการเติบโตของกระแสเงินสดของเรา ความสามารถของเราในการดึงมูลค่าจากพอร์ตสินทรัพย์ของเรายังคงเป็นกลไกในการเติบโตของเรา เรายังคงสร้างการเติบโตแบบออร์แกนิกสูงอย่างต่อเนื่องผ่านการต่ออายุและรีมาร์เก็ตติ้งของพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่และการส่งมอบโครงการ

Esprit Voisin ของเราทำให้เราสามารถขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้ เว็บเล่นบอล บาคาร่า GClub ในขณะเดียวกันด้วยการอาศัยตำแหน่งที่พัฒนาขึ้นในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ​​”FoncièreCommerçante”; สิ่งนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการได้รับความรู้ใหม่ในการเชื่อมต่อ / ข้ามช่องทาง / ไฮเปอร์คอมเมิร์ซในท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนให้เป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุดท้ายนี้เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินของเราให้อยู่ในระดับที่